การประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Big data)

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุมมรกต สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยร่วมกับสถาบัน กศน.แต่ละภาคและสำนักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดทำระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศ (Big data) ตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย