นิเทศติดตามการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามในพื้นที่ จังหวัด ลำปาง นครสวรรค์ และสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน  2564