งานบุคลากร ส่วนอำนวยการ ได้จัดประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

งานบุคลากร ส่วนอำนวยการ ได้จัดประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ ห้องประชุมสัมมนา 1  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นข้าราชการครู จำนวน 11 คน  โดยมี รองอริสา ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.PA (ว9/2564) ที่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และให้ทุกตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครูที่มีวิทยฐานะใช้เป็นผลการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ และครูที่ต้องการประเมินให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ