สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และนางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ