สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมนิเทศติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2654

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมนิเทศติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2654 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามในพื้นที่ กศน.บ้านวัดจันทร์ ศศช.บ้านโป่งขาว กศน.ตำบลแม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาและกศน.อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ สนามสอบ  กศน.อำเภอหางดง  (สนามสอบวัดกำแพงงาม) จังหวัดเชียงใหม่ สนามสอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน กศน.อำเภอเมืองลำพูน กศน.ตำบลทากาศ(สนามสอบเทศบาลทากาศ) กศน.ตำบลสบเส้า (สนามสอบอารามหล่ายสาย)  สังกัด กศน.อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา