สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 โดยคณะผู้นิเทศกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย ประกอบด้วย นางบุษบา มาลินีกุล นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร นางสาวสุมาลี อริยะสม และนายสมบัติ สร้อยจักร ติดตามการดำเนินการจัดการสอบของสำนักงาน กศน.จังหวัดชียงราย (1).กศน.อำเภอเชียงแสน ที่สนามสอบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (2). กศน.อำเภอแม่จัน ที่สนามสอบโรงเรียนแม่จัน (เชียงแสนประชานุศาสตร์) (3).กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (1).กศน.อำเภอแม่ใจ ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (2).กศน.ภูกามยาว ที่สนามสอบโรงเรียนดงเจนวิทยาคม (3).กศน.อำเภอเมืองพะเยา ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านต๋อม และสนามสอบโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้รับการต้อนรับ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการจัดการสอบเป็นอย่างดี จากท่านผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอ รวมทั้งประธานสนามสอบของโรงเรียนแต่ละแห่งที่เป็นภาคีเครือข่ายให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการสอบ และบุคลากรร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ ทำให้การดำเนินการจัดการสอบแต่ละแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)..