โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง การใช้งานโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Logbook ในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน  และสามารถใช้ โปรแกรม Logbook เพื่อประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางอัญสุชา บุญขันตินาถ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากร
สืบเนื่องจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งข้าราชการครูทุกสังกัด ที่จะเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สถาบัน กศน.ภาคเหนือในฐานะที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัด กศน. ที่อยู่ในเขตภาคเหนือ  ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ ต้องการให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง การใช้งานโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)  เพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด กศน. ในเขตภาคเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น  ๘๐  คน  สาระสำคัญของการประชุม  ประกอบด้วยการอภิปรายปัญหาที่พบในการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)   ปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูล logbook teacher  และร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร การใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับครู กศน.