สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)  (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center (DM-HACLC))  ทั้ง 14 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็น Admid อำเภอ จำนวน 80 คน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ อาคารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ