สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมกำหนดค่ากลางของชั่วโมง ตามภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมกำหนดค่ากลางของชั่วโมง ตามภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของสถานศึกษา และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเก็บรวบรวมจำนวนชั่วโมงตามภาระงาน  ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ประกอบด้วย จำนวนชั่วโมงสอนตามตาราง หรือส่งเสริมการเรียนรู้ และจำนวนชั่วโมงภาระงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และยังใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ต่อไป ในระหว่าง วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ