สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือและคณะเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2564 โดยมี ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม