ถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว “โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดยนางบุษบา มาลินีกุล หัวหน้าส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี อริยสม และ นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว “โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปางเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสืบสานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อปลูกฝังพื้นฐาน ความรู้ และความคิดให้นักเรียน รวมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตการปลูกข้าวเพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีการทำนา โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงกระบวนการผลิต และวิถีชีวิตของเกษตรกรด้านการทำนา