สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางณิชากร เมตาภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยนางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์ และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก กศน.อำเภอแม่สอด และ ศศช.บ้านห้วยผักกูด ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการฯ การนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัด/กศน.อำเภอ/ศศช. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ นำทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา