นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือในพื้นที่ศศช.จังหวัดตาก

สถาบัน กศนภาคเหนือ นำโดย นางณิชากร เมตาภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยนางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์ และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณ ศศช.บ้านห้วยแห้ง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศศช.บ้านแสม ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ กศน.อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการฯการนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน ของ ศศช./กศน.อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ นำทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค
เมื่อวันที่  9 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา