สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีนายอธิวัฒน์  ทิพย์จักร์  ข้าราชการครู เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นางทิพย์วรรณ แก้วทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการ
และนางสาวกิ่งก้อย น้อยสะบุ๋ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง  เป็นกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. พรีเมี่ยม ระดับกลุ่มจังหวัด โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ กศน.อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 13 แห่ง ๆ ละ 1 ผลิตภันฑ์ บริการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง