กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ กพด. ประจำปี 2564

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2564 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. และสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ