พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน ระหว่าง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 6 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร  นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายประพันธ์  ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจังหวัดน่าน นายนิกร กาญจนสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา และนายเกรียงไกรเอี่ยมกระสินธ์. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษจังหวัดแม่ฮองสอน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ  ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ