สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมจัดอบรมครู ศศช.ประจำปี 2565 หลักสูตรการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ก่อนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมจัดอบรมครูศศช.ประจำปี 2565  หลักสูตรการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบ  Zoom  Cloud  Meetings โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม และมี นายนรา  เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. ด้านการจัดการศึกษาตาม โครงการพระราชดำริและบนพื้นที่สูง ดร.วัชรีวรรณ  กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. นายชนะ เปรมปรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นายเกรียงไกร  เอี่ยมกระสินธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จังหวัดแม่ฮองสอน  นายศุภกร ศรีศักดา  ข้าราชการบำนาญ นายสมโภช  จันทรคำภู  ข้าราชการบำนาญ และข้าราชการครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ