การประชุมทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล (4 ศูนย์การเรียนรู้)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล (4 ศูนย์การเรียนรู้)
ตามที่สำนักงาน กศน. มอบหมายให้สถาบัน กศน.ภาค ดำเนินการทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ครู กศน.ตำบลและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดจัดประชุมทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล (4 ศูนย์การเรียนรู้) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิมล ชานชนบท ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงความเป็นมาการทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล จาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มย่อย ในการทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล ดังนี้
1. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน
2. ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
4. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
ซึ่งจะนำผลที่ได้สรุปจากการประชุมไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และดำเนินการพัฒนาขับเคลื่อน กศน.ตำบล ต่อไป