การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ณ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ) และชมนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสมัชชาชุมชนฯ แต่ละจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน 10 อำเภอ ประเมินเพื่อตัดสินผลและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ที่นำเสนอผลงานดีเด่น โดยนางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และนายทิเดช เอี่ยมสาย ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 190 คน