ประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน.

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นประธานการประชุม นายศรีชัยได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทั้ง 5 ภาค จัดระเบียบการทำข้อมูล(big data) ของระดับจังหวัด อำเภอ ทำแผนระดับภาค เพื่อติดตาม รายงานผล และสร้างการรับรู้ นำแผนสู่การปฏิบัติ