สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม จำนวน19 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายศุภกร  ศรีศักดา ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ และนายจำเริญ มูลฟอง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ซึ่งได้มีการอภิปรายถึงการเป็นตัวตนและบทบาทหน้าที่ ของสถาบัน กศน. ภาค ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..... รวมถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีสถาบัน กศน. ภาค ช่วยทำงานขับเคลื่อนงาน กศน. ตามร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ