วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการรนิเทศติดตามการบริหารการจัดสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการบริหารจัดสอบนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ สนามสอบในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน และแพร่