สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ได้แก่ นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผอ.ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางสุกัญญา ทรัพย์มณี ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการได้แก่ข้าราชการครู สังกัดสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในการพิจารณาคัดเลือกผลการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาค ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคัดเลือก ที่สำนักงาน กศน.กำหนด มีทั้งสิ้น 6 สาขา จำนวน 37 ประเภท ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ