สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดห้องอบรมออนไลน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดห้องอบรมออนไลน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ ดามพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เลย เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยคณะอาจารย์ประจำสาขาวิซาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้บรรยายและมีนายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาตามโครงการพระราชดำริและบนพื้นที่สูง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และคณะอาจารย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ห้องสตูดิโอ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ