สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง “พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการเรียนรู้  พ.ศ. ....” นำโดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ และรับฟังความคิดเห็นร่าง “พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....” มีนายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในภาพรวม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ