เข้ารับการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ