การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อชี้แจง หารือรูปแบบ แนวทางการจัดประชุมวิชาการ 
โดยจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย
1.ด้านโภชนาการและสุขอนามัย
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย)
3.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย การส่งเสริมทักษะอาชีพ

ประเด็นการหารือแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 5 ด้าน และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ(ด้านที่6) กรอบการเขียนนำเสนอผลงาน 
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย 4 กิจกรรม ได้แก่ การเล่านิทาน/การคัดลายมือ/การอ่านเอาเรื่อง/การเขียนเรียงความ 
การประกวดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 3 กิจกรรม ได้แก่ งานประดิษฐ์/งานเกษตร/งานคหกรรม
และการส่งผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย/การแข่งขันทักษะอาชีพ