สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคเหนือ ปี 2565
 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคเหนือ ปี 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมได้แก่ 
1. กิจกรรมการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ณ ห้องประชุม 2 อาคารสัมมนา  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
2. กิจกรรมประกวดการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องสตูดิโอ อาคารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้า แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก 4 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2565  

ผลการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น

    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ชุมชนบ้านป่าดำ  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน 
                       กลุ่มหล่ายดอย

ผลการประกวดการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ

    รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  ได้แก่ 

                       โครงงานเรื่อง อ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ วิถีชีวิตใหม่ด้วยใจอาสา

                       จาก กศน.อำเภอบึงนาราง  สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร  กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ

                       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่

                       โครงงานเรื่อง จิตอาสาต้นแบบสร้างนวัตกรรม "กะลาเพื่อสุขภาพ"

                       จาก กศน.อำเภอเถิน  สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  กลุ่มหล่ายดอย

                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่ 

                       โครงงานเรื่อง เครื่องกำจัดขยะพลาสติกและโฟมเพื่อชุมชน

                       จาก กศน.อำเภอแม่สอด  สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก  กลุ่มห้าขุนศึก

ผลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

    รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  

                       ทีมแสงแห่งความหวัง  จาก กศน. อำเภอเมืองแพร่  สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  กลุ่มอิงดอย ขับร้องเพลงแสงเดือน  โดยนางมัณทนา  จุมพิศ 

                       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ 

                       ทีมความฝันอันสูงสุด  จาก กศน. อำเภอเชียงของ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 
                       กลุ่มอิงดอย  ขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุด  โดยนายกรกฎ  หมอกมุงเมือง 

                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่ 

                       ทีม กศน. อำเภอกงไกรลาศ  จาก กศน. อำเภอกงไกรลาศ  สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย กลุ่มห้าขุนศึก  ขับร้องเพลงแสงเทียน  โดยนายชัยวัฒน์  เสือมั่น 

                       ประเภทนักศึกษาผู้พิการ  ได้แก่ 

                    ทีมเมืองนครสวรรค์  จาก กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์  สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ  ขับร้องเพลงยิ้มสู้  โดยนายสมควร  กลิ้งเพชร