สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้

ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ จำนวน 85 คน  โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผอ.สถาบันกศน.ภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม การอบรมครั้งนี้ได้เกียรติรับเชิญจากวิทยากร ผศ.ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ผอ.จารวี มะโนวงค์ ผู้อำนวยการ กศน.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่