สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณ กศน.อำเภอเมืองปาน

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยนางอรวรรณ ฟังเพราะ และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณ กศน.อำเภอเมืองปาน และ ศศช.บ้านห้วยมง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการฯ การนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน ของ ศศช./กศน.อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ นำทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564