สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยนางอรวรรณ ฟังเพราะ และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ  ณ กศน.อำเภอแม่จัน และ ศศช.บ้านหล่อโย ตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการฯ การนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อ และต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน ของ ศศช./กศน.อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ นำทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564