สถาบัน กศน. ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ นำโดย นางณิชากร  เมตาภรณ์ หัวหน้าส่วนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วย นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธ์ และนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ  2 จังหวัดกลุ่มหล่ายดอย คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ กศน. อำเภอแม่ลาน้อย (กศน.ตำบลแม่ลาหลวง,กศน.ตำบลสันติคีรี) กศน. อำเภอขุนยวม (กศน.ตำบลแม่ลาก๊ะ,ศศช.บ้านไม้ซาง) และจังหวัดเชียงใหม่  ณ  อำเภอกัลยาวิวัฒนา (กศน.ตำบลบ้านจันทร์,ศศช. บ้านโป่งขาว) กศน.อำเภอเวียงแหง (กศน.ตำบลเมืองแหง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการฯ การนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมร่วมรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานของศศช. / กศน. อำเภอเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ นำทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565