สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดงานมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดงานมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่ กศน."เรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอสายใย .. จากใจ ชาว กศน." วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่