สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์ และต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหาร  และบุคลากร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์ และต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดที่ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ผ่านการประเมินโดยต้นสังกัด ในปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเตรียมการ กระบวนการรับการประเมินโดยต้นสังกัด และการนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างงต่อเนื่อง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ