ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนมุกดาหาร ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. (DM-HACLC)

ผู้บริหาร  และบุคลากร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนมุกดาหาร ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. (DM-HACLC)  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ