สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้ส่วนวิจัยและพัฒนา นำโดย นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา นางสาวสุมาลี อริยะสม ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ นายสมบัติ สร้อยจักร ครูและนางสาววรรษิกา ฝั้นสืบ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดประชุม และนางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ที่ประชุม  ในวันที่ 8 - 11 พ.ย. 2565  ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี