สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/256

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้ นางบุษบา มาลินีกุล หัวหน้าส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2565 ณ บ้านป่องนัก มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงาน