วันที่ 19-29 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้บริการตรวจกระดาษคำตอบการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้บริการในการตรวจกระดาษคำตอบ ในการสอบตามหลักสูตรหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตพื้นที่ 17 ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 19-29 กันยายน 2560 โดยคาดว่าจะมีจำนวนกระดาษคำตอบแบบปรนัยที่ต้องตรวจ จำนวนกว่า 5 แสนฉบับ