สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จำนวน 3 ราย ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ ได้แก่ นางสาวพรวิมล พันลา ครูชำนาญการพิเศษ นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครู และนางบุษบา เด็ดขาด นักวิชาการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้โดย กลุ่มการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย