โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2562
สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่