เวทีเสวนา "การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานครู ศศช. รางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"โดยดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือ

วันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณโรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้จัดให้มีเวทีเสวนา "การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานครู ศศช. รางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของครูศศช.ที่ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ จากจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ดำเนินการเสวนาโดยดร.สุรพงษ์  ไชยวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือ ในการนี้มีการถ่ายทอดสดตลอดการสัมมนาผ่าน Facebook โดยพิมพ์ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ