โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยถูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการศึกษาบนพื้นที่สูง ของสำนักงาน กศน."
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยถูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาและฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการ ให้ครูได้มีโอกาสทบทวน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนหาทางพัฒนางานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมร่วมกัน