การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) | เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่สองของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเขียงใหม่ บรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายการสอน โดย นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.