ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2563

สถาบัน กศน.ภาคเหนือได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี ผศ.พงศธร  คำใจหนัก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ