ร่วมประชุมประสานแผนเร่งรัดการจัดกิจกรรมไตรมาส 3-4 ของสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค

คณะผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมประสานแผนเร่งรัดการจัดกิจกรรมไตรมาส 3-4 ของสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาคตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายประสบความสำเร็จโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ทั้ง 5 ภาค และคณะบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคใต้ จำนวน 17 คนโดยมีนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกลุ่มสถาบัน กศน.ภาคเป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา