นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า

คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยมี ท่านรองนรา  เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17  นางบุษบา มาลินีกุล นางสาวสุมาลี. อริยะสม และ นายณัฐพงศ์  อังคะนาวิน ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และจังหวัดตาก  
ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563