สถาบันกศน.ภาคเหนือ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถาบัน กศน ภาคเหนือ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มแข็ง โดยมีการตรวจวัดไข้ให้ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร และให้ใส่หน้ากากอนามัย  ของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในสถาบันกศน.ภาคเหนือ  และผู้นำกระดาษคำตอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของทุกจังหวัด