จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสื่อสารและทำงานผ่านระบบออนไลน์

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ด้วยการสื่อสารและทำงานผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Application 
ZOOM Cloud Meetings และ microsoft team โดยมี นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ เป็นประธาน การจัดอบรมให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดไข้ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล และ เว้นระยะห่างสำหรับเข้าผู้อบรม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ