จัดประชุมจัดทำแผน(IDP) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP)   ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Application
ZOOM Cloud Meetings ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 (COVID-19)  ของรัฐบาล มีนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563