New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [04/02/2566,09:38:33]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2564 ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ [27/10/2564,08:16:46]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 [13/11/2560,10:08:32]
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [07/11/2560,17:28:06]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [12/10/2560,15:03:54]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 [12/10/2560,14:37:59]
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก่าร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 [12/10/2560,14:39:34]
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 [12/10/2560,11:49:27]
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 [04/10/2560,17:14:22]
พรบ.การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 [04/10/2560,17:10:52]
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม [12/10/2560,11:41:28]
พรบ.คุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:06:54]
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:07:32]
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:07:48]
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม [04/10/2560,17:08:00]
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 [04/10/2560,17:08:12]
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พุทธศักราช 2540 [31/01/2566,04:06:39]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862